Posted on 19. December 2012 in Country Information

Swedish Court repeals Sterilization Requirement

No more forced sterilisation in Sweden

 

The Administrative Court of Appeals in Stockholm, Sweden announced today, December 19th 2012  that the requirement in the Swedish Law on Legal Gender Recognition that a person wishing  to change gender marker must undergo sterilization indeed violates the Swedish Constitution (Regeringsformen 2 kap 6 §)  as well as the articles 8 and 14 of the European Convention of Human Rights.

According to the Administrative Court of Appeals, this requirement must thus be removed and no longer be practiced when someone applies for a change of gender marker. This is also proposed by the Swedish Government in a revision of the law of 1972 on Legal Gender Recognition, effective July 1st 2013.

This will indeed strengthen the case for awarding the Swedish trans* people who are preparing for a class actions law suit against the Swedish Government.

Swedish sterilization requirement have been deemed among the harshest of it’s kind where the applicant must undergo surgical sterilization and must destroy any frozen sperm or eggs.

Source: Maria Sundin

Board Member RFSL Swedish Federation for LGBTQ Rights Co-chair Transgender Europe (TGEU) Global Forum for MSM and HIV Transgender Reference Group World Professional Association for Transgender Health phone

 

 

Full Text in Swedish of the Press Release Linköpings Tingsrätt

 

Pressmeddelande

Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom.

Enligt könstillhörighetslagen i dess nuvarande lydelse gäller ett krav på att den enskilde ska ha genomgått sterilisering eller av annan anledning sakna fortplantningsförmåga för att komma i fråga för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Socialstyrelsen har med hänvisning till det avslagit en persons ansökan om ändrad könstillhörighet då personen motsatt sig att genomgå sterilisering.

Kammarrätten anser nu i likhet med förvaltningsrätten att kravet på sterilisering inte ska tillämpas eftersom det strider mot Europakonventionen. Kammarrätten avslår därför Socialstyrelsens överklagande.

Kammarrättens bedömning är att steriliseringskravet inte längre kan rättfärdigas med hänsyn till dagens värderingar, att kravet inte vilar på någon frivillig grund och att det är diskriminerande i förhållande till gruppen transsexuella. Kravet är således inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen och artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen om rätten till skydd för privat- och familjelivet och förbudet mot diskriminering.

Regeringen har i proposition 2011/12:142 föreslagit att steriliseringskravet ska tas bort i könstillhörighetslagen och att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2013.