All Ukrainians are affected by Russia’s full-scale military invasion. But it places marginalised populations, including trans people, at much higher risk.

There are many types of discrimination that are trans-specific. This ranges from martial law – aimed at keeping men aged 18 to 60 in the country – effectively preventing many trans people from leaving Ukraine, to higher instances of gendered violence. But, in general, the effects of war on trans people are poorly understood. This study seeks to remedy that, and reclaim these narratives, as it is by trans people, for trans people. 

Help TGEU track, understand, and combat violence and discrimination against trans people in and from Ukraine. We will use this data to advocate at the UN and EU level.

Get involved

You can share your own experience, or spread the word to help others get in touch!

Why does this data matter?

To provide better services and prevention, we first need to understand the problem. This survey will help us understand the types of violence trans people in and from Ukraine are experiencing. We will also know where this violence occurs, and what situations are the most dangerous.

With this information, we will advocate for better protection and support, especially focussed on the UN & EU level.

Second, because this project is trans-led, we hope to minimise the barriers that trans people face when reporting violence and discrimination.

How will this data be used?

This data will be anonymised and published as a report in 2024. We will use this report to understand what forms of violence and discrimination are most prevalent against trans people in and from Ukraine. This will be used to advocate for better protections in areas that are most needed.

How can you get involved?

Whether or not you make your own report, you can help us by sharing this study! 

Below, you will find a packet with visuals and information if you want to spread the word about this study through your own channels. This is especially important if you are involved in communities that have a large number of, or provide services to, trans people in and from Ukraine!

Who can report violence?

Any trans person who experienced violence or discrimination can make a report.

Additionally, any allies who have contact with a trans person who experienced discrimination or violence can make a report on that person’s behalf, with their consent.

What should you report?

We want to have a clear and holistic view. Please report any of the following instances if they occur to trans people in Ukraine, or trans people who fled Ukraine.

 • Physical or sexual violence
 • Psychological violence, i.e. bullying or harassment
 • Emotional violence, i.e. familial neglect, abusive partners
 • Systematic discrimination, i.e. denial of services, healthcare, education; issues at the border
 • Denial of asylum claims related to gender identity
 • Damage to property or hate speech, i.e. vandalism related to gender identity
 • War crimes, i.e. torture
Ukrainian / Українська мова

Заклик до дії: Повідомте про насильство та дискримінацію щодо транслюдей в Україні та з України

Від повномасштабного військового вторгнення росії постраждали всі українці. Але маргіналізовані групи населення, зокрема й транс-люди, наражаються на набагато більший ризик.

Існує багато видів дискримінації, яких зазнають саме транс-люди – від воєнного стану, спрямованого на утримання в країні чоловіків у віці від 18 до 60 років, що фактично перешкоджає виїзду багатьох транс-людей з України, до більш частих випадків гендерно зумовленого насильства. Але в цілому, вплив війни на трансгендерних людей недостатньо вивчений. Це дослідження, що проводиться транс-людьми для транс-людей, має на меті виправити цю ситуацію та переглянути ці наративи.

Допоможіть TGEU відстежити, зрозуміти та боротися з насильством і дискримінацією щодо транс-людей в Україні та за її межами. Ми будемо використовувати ці дані для адвокації на рівні ООН та ЄС.

Долучайтеся:

Ви можете поділитися власним досвідом або поширити інформацію, щоб допомогти іншим зв’язатися з нами!

Чому ці дані важливі?

Щоб надавати кращі послуги та запобігати насильству, ми повинні спочатку зрозуміти проблему. Це опитування допоможе нам зрозуміти, з якими видами насильства стикаються транс-люди в Україні та за її межами. Ми також дізнаємося, де це насильство відбувається та які ситуації є найбільш небезпечними.

Маючи цю інформацію, ми виступатимемо за кращий захист і підтримку, особливо на рівні ООН та ЄС.

По-друге, оскільки цей проєкт очолюють транс-люди, ми сподіваємося мінімізувати бар’єри, з якими стикаються транс-люди, повідомляючи про насильство та дискримінацію.

Як ці дані будуть використані?

Ці дані будуть анонімізовані та опубліковані у вигляді звіту в 2024 році. Ми використовуватимемо цей звіт, щоб зрозуміти, які форми насильства та дискримінації є найбільш поширеними щодо до транс-людей в Україні та за її межами. Ці дані будуть використані для адвокації кращого захисту в тих сферах, які найбільше цього потребують.

Як ви можете долучитися?

Незалежно від того, чи будете ви робити власний звіт, ви можете допомогти нам, поділившись цим дослідженням! 

 

Нижче ви знайдете пакет з візуальними матеріалами та інформацією, якщо ви хочете поширити інформацію про це дослідження через ваші власні канали. Це особливо важливо, якщо ви залучені до спільнот, де присутні велика кількість трансгендерних людей, або надають послуги транс-людям в Україні та з України!

Хто може повідомити про насильство?

Будь-яка транс-людина, яка зазнала насильства або дискримінації, може подати заяву.

Крім того, будь-які союзники, які контактували з транс-людиною, що зазнала дискримінації або насильства, можуть подати заяву від імені цієї людини, за її згодою.

Що ви маєте повідомити?

Ми хочемо мати чітку та цілісну картину. Будь ласка, повідомляйте про будь-які з наведених нижче випадків, якщо вони трапилися з транс-людьми в Україні або з транс-людьми, які залишили Україну.

 • Фізичне або сексуальне насильство
 • Психологічне насильство, тобто знущання або переслідування
 • Емоційне насильство, тобто сімейна зневага, жорстоке поводження з боку партнерів
 • Систематична дискримінація, тобто відмова в послугах, охороні здоров’я, освіті; проблеми на кордоні
 • Відмова у наданні притулку за ознакою ґендерної ідентичністі
 • Пошкодження майна або мова ворожнечі, тобто вандалізм, пов’язаний з ґендерною ідентичністю
 • Воєнні злочини, тобто катування
Russian / Русский язык

Призыв к действию: Поделитесь информацией о насилии и дискриминации в отношении транс-людей в Украине и из Украины

Полномасштабное военное вторжение России затрагивает всех украинцев. Но маргинализированные группы населения, включая транс-людей, подвержены особенно высокому риску.

Существует множество видов дискриминации транс-людей. Это и военное положение, направленное на то, чтобы удержать в стране мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, что фактически не позволяет многим транс-людям покинуть Украину, и многочисленные случаи гендерно обусловленного насилия. Однако в целом последствия войны для транс-людей мало изучены. Данное исследование призвано исправить это и пересмотреть эти нарративы, оно проводится транс-людьми для транс-людей.

Помогите TGEU выявить, проанализировать и предотвратить насилие и дискриминацию в отношении транс-людей в Украине и из Украины. Мы будем использовать эти данные для защиты интересов транс-собществ на уровне ООН и ЕС.

Примите участие

Вы можете поделиться собственным опытом или распространить информацию об этом исследовании, чтобы помочь другим!

Почему эти данные важны?

Чтобы оказывать более действенную помощь и предотвращать насилие, мы прежде всего должны понимать суть проблем. Этот опрос поможет нам понять, каким видам насилия подвергаются транс-люди в Украине и из Украины. Мы также узнаем, где происходит это насилие и какие ситуации представляют наибольшую опасность.

Обладая этой информацией, мы будем выступать за усиление защиты и поддержки на уровне ООН и ЕС.

Во-вторых, поскольку этот проект осуществляется по инициативе и силами самих транс-людей, мы хотим свести к минимуму барьеры, с которыми сталкиваются транс-люди, сообщая о насилии и дискриминации.

Как будут использоваться эти данные?

Эти данные будут обезличены и опубликованы в виде отчета в 2024 году. Мы будем использовать этот отчет, чтобы понять, какие формы насилия и дискриминации наиболее распространены в отношении транс-людей в Украине и за ее пределами. Это будет использовано для привлечения внимания к вопросам защиты в тех областях, где это больше всего необходимо.

Как вы можете принять участие?

Независимо от того, составите ли вы свой собственный отчет, вы можете помочь нам, распространив это исследование! 

Ниже вы найдете пакет с визуальными материалами и информацией, которые помогут вам распространить информацию об этом исследовании по своим каналам. Это особенно важно, если вы связаны с сообществами, где много транс-людей или которые предоставляют помощь транс-людям в Украине и из Украины!

Кто может сообщить о насилии?

Кто может сообщить о насилии?

Любой транс-человек, подвергшийся насилию или дискриминации, может сообщить информацию.

Кроме того, любые союзники, которые сталкивались с дискриминацией или насилием в отношении транс-людей, могут представить информацию от имени этих людей с их согласия.

О чем нужно сообщать?

Мы хотим иметь четкое и целостное представление. Пожалуйста, сообщайте о любых из перечисленных ниже случаев, если они произошли с транс-людьми в Украине или с транс-людьми, покинувшими Украину.

 • Физическое или сексуальное насилие
 • Психологическое насилие, например, травля или домогательства
 • Эмоциональное насилие, т.е. семейное пренебрежение, жестокое обращение с партнерами
 • Систематическая дискриминация, т.е. отказ в предоставлении услуг, здравоохранения, образования; проблемы на границе
 • Отказ в предоставлении убежища в связи с гендерной идентичностью
 • Повреждение имущества или разжигание ненависти, вандализм, связанный с гендерной идентичностью
 • Военные преступления, в том числе пытки