Posted on 18. May 2022 in Violence & Hate Speech, Press

English

In the face of war, Ukrainian civil society has shown unity, solidarity, and mutual support. Unfortunately, there have also been attacks on LGBT people during the war. We consider these manifestations of intolerance and hatred in the context of war deeply concerning.

Like other Ukrainians, trans and LGB people are defending their country in every way possible: organising humanitarian aid for civilians, raising funds to support the Armed Forces of Ukraine, and joining the ranks of territorial defence. Those willing and possessing relevant skills have joined military service.

Despite the deep solidarity shown by Ukrainians, the war has also brought an increase in transphobic and homophobic attitudes. Ukrainian organisations have reported several incidents.

On 5 April, two LGBT people were detained while crossing an internal checkpoint in Odesa. According to media reports, uniformed men took the detainees to a basement where they subjected them to humiliation, physical abuse, and insults. Ukrainian ombudswoman Lyudmyla Denisova has condemned the attack and qualified it clearly as a hate crime.

On 14 April, activist Olena Shevchenko, one of the public leaders of the LGBT movement in Ukraine and head of LGBT organisation Insight, was attacked in Lviv. Olena was approached by an unidentified man near the building where activists were collecting humanitarian aid for Ukrainian women. The stranger sprayed pepper spray in her face, causing burns to her eyes and airways. There is no doubt that the attack was deliberate: the perpetrator called Olena by her name before attacking her.

TGEU is aware of other recent cases of attacks against Ukrainian LGBT activists. Unfortunately, increased violence and brutality against vulnerable groups is a typical consequence of any war. In the context of the current war in Ukraine, far-right, transphobic, and homophobic violence may be an extension of the aggressor country’s policies or play into the hands of such policies, breeding division and hatred in society.

TGEU considers all of these attacks as targeted acts of violence and hatred against LGBT people in wartime. We are in solidarity with the survivors. We urge:

  • Ukraine’s leadership to duly investigate the attacks and protect the rights and freedoms of all LGBT people.
  • Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Lyudmila Denisova to follow up on the investigation of these cases and take measures to prevent further crimes.
  • The international community to support the Ukrainian LGBT movement. Sign the petition to investigate the attack on Olena Shevchenko. Don’t stay on the sidelines!
Ukrainian/Українська

Напади на ЛГБТ-людей в Україні

Перед лицем війни українське громадянське суспільство демонструє згуртованість, солідарність та взаємопідтримку. На жаль, за час війни також сталися напади на ЛГБТ-людей. Ми стурбовані такими проявами нетерпимості та ненависті підчас війни.

Як і інші українці, транс* та ЛГБ-люди захищають свою країну усіма можливими способами: організовують гуманітарну допомогу цивільному населенню, збирають кошти для підтримки Збройних Сил України, вступають до лав Територіальної Оборони. Ті, хто здобули навички та висловили готовність, приєдналися до військової служби.

Незважаючи на глибоку солідарність, яку виявляють українки, в умовах війни посилюються і трансфобні та гомофобні настрої. Українські організації повідомили про кілька інцидентів:

5 квітня в Одесі під час перетину блокпосту затримали двох ЛГБТ-людей. За даними ЗМІ, люди у формі відвели затриманих у підвал, де зазнали їх принижень, фізичного насильства та образ. Омбудсменка України Людмила Денісова засудила цей напад, однозначно вказавши на мотив ненависті.

14 квітня у Львові нападу зазнала активістка, одна з публічних лідерок ЛГБТ-руху в Україні та голова організації «Інсайт» Олена Шевченко. Біля приміщення, де активістки збирають гуманітарну допомогу для українок, невідомий підійшов до Олени і розпорошив їй в обличчя перцевий балончик, викликавши опік слизових оболонок обличчя та дихальних шляхів. Немає сумнівів, що напад був цілеспрямованим – перед атакою нападник гукнув Олену на ім’я .

TGEU відомо і про інші нещодавні випадки нападів на українських ЛГБТ-активіст_ок. На жаль, посилення насильства та жорстокості стосовно вразливих груп — один із закономірних наслідків будь-якої війни. В умовах нинішньої війни в Україні ультраправе, трансфобне та гомофобне насильство може бути продовженням політики країни-агресора або грати на руку такій політиці, посилюючи роз’єднання та ненависть.

TGEU розцінює всі ці напади як цілеспрямовані акти насильства та ненависті до ЛГБТ-людей в умовах воєнного часу. Ми висловлюємо солідарність із постраждалими ЛГБТ-людьми та закликаємо:

  • керівництво України — належним чином розслідувати випадки нападу та захищати права та свободи ЛГБТ-активіст_ок.
  • Уповноважену з прав людини в Україні Людмилу Денісову — простежити за перебігом розслідувань у цих справах та вжити заходів для запобігання новим злочинам.
  • Міжнародна спільнота – підтримати український ЛГБТ-рух. Підпишіть петицію щодо розслідування нападу на Олену Шевченко. Не залишайтеся осторонь!
Russian/Pусский

Нападения на ЛГБТ-людей в Украине

Перед лицом войны украинское гражданское общество демонстрирует сплочение, солидарность и взаимоподдержку. К сожалению, за время войны также произошли нападения на ЛГБТ-людей. Мы обеспокоены такими проявлениями нетерпимости и ненависти в условиях войны.

Как и другие украин_ки, транс* и ЛГБ-люди защищают свою страну всеми возможными способами: организуют гуманитарную помощь гражданскому населению, собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины, вступают в ряды территориальной обороны. Те, кто получили навыки и выразили готовность, присоединились к военной службе.

Несмотря на глубокую солидарность, которую проявляют украин_ки, в условиях войны усиливаются и трансфобные и гомофобные настроения. Украинские организации сообщили о нескольких инцидентах:

5 апреля в Одессе при пересечении блокпоста задержали двух ЛГБТ-людей. По данным СМИ, люди в форме отвели задержанных в подвал, где подвергли их унижениям, физическому насилию и оскорблениям. Омбудсменка Украины Людмила Денисова осудила это нападение, однозначно указав на мотив ненависти.

14 апреля во Львове нападению подверглась активистка, одна из публичных лидерок ЛГБТ-движения в Украине и глава организации «Инсайт» Елена Шевченко. Около помещения, где активист_ки собирают гуманитарную помощь для украин_ок, неизвестный подошел к Елене и распылил ей в лицо перцовый баллончик, вызвав ожог слизистых оболочек лица и дыхательных путей. Нет сомнений, что нападение было целенаправленным — перед атакой нападавший окликнул Елену по имени.

TGEU известно и о других недавних случаях нападений на украинских ЛГБТ-активист_ок. К сожалению, усиление насилия и жестокости по отношению к уязвимым группам — одно из закономерных последствий любой войны. В условиях нынешней войны в Украине ультраправое, трансфобное и гомофобное насилие может быть продолжением политики страны-агрессора или играть на руку такой политике, усиливая разобщение и ненависть.

TGEU расценивает все эти нападения как целенаправленные акты насилия и ненависти к ЛГБТ-людям в условиях военного времени. Мы выражаем солидарность с пострадавшими ЛГБТ-людьми и призываем:

  • руководство Украины — должным образом расследовать случаи нападения и защищать права и свободы всех ЛГБТ-людей.
  • Уполномоченную по правам человека в Украине Людмилу Денисову — проследить за ходом расследований по этим делам и принять меры для предотвращения новых преступлений.
  • Международное сообщество — поддержать украинское ЛГБТ-движение. Подпишите петицию о расследовании нападения на Елену Шевченко. Не оставайтесь в стороне!